Konkurs literacki na opowiadanie fantastyczno-naukowe inspirowane twórczością Stanisława Lema.

W tym roku obchodzimy 100. rocznicę urodzin Stanisława Lema. Sejm RP ogłosił rok 2021 rokiem Stanisława Lema – „Lem 2021- widziałem przyszłość”. Z tej okazji Konstanciński Dom Kultury ogłasza konkurs literacki na opowiadanie fantastyczno-naukowe.

Regulamin konkursu literackiego na opowiadanie fantastyczno-naukowe inspirowane twórczością Stanisława Lema.

Cele konkursu:

• Promocja i wsparcie twórczości literackiej mieszkańców gminy Konstancin-Jeziorna
• Zachęcenie do aktywności twórczej oraz propagowanie literatury
• Promocja twórczości Stanisława Lema

I. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu literackiego na opowiadanie fantastyczno-naukowe, zwanego dalej “Konkursem”, jest Konstanciński Dom Kultury.
2. Konkurs przeznaczony jest dla mieszkańców gminy Konstancin-Jeziorna.
3. Regulamin Konkursu dostępny będzie przez cały czas trwania Konkursu na stronie internetowej Organizatora.

II. Warunki uczestnictwa w konkursie
1. Uczestnikiem Konkursu może być każdy mieszkaniec gminy — młodzież od 12 do 17 roku życia oraz osoby pełnoletnie. Uczestnik nie musi być zameldowany w miejscu zamieszkania.
2. Osoby nieletnie mogą wziąć udział w Konkursie pod warunkiem uzyskania zgody opiekuna.
3. Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne.
4. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest akceptacja Regulaminu.

III. Zasady konkursu
1. Konkurs trwa do 31 sierpnia 2021 r.
2. Zadanie konkursowe polega na napisaniu opowiadania i przesłania go do Organizatora. Komisja Konkursową dokona wyboru najciekawszego opowiadania, spośród wszystkich nadesłanych opowiadań, spełniających wymagania konkursowe.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia do Konkursu opowiadania, które narusza Regulamin.
4. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie Organizatora do 12 września 2021 r. Laureaci o wyborze zostaną powiadomieni e-mailem.

IV. Komisja konkursowa
1. Komisję Konkursową (zwaną dalej Komisją) powołuje Organizator.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagrody bez podania przyczyny.
3. Komisja oceniać będzie prace konkursowe nie znając nazwisk autorów. Prace będą zaszyfrowane godłem.
4. Decyzja Komisji jest ostateczna, bez możliwości odwołania.

V. Wytyczne dotyczące opowiadania
1. Opowiadanie powinno być napisane w języku polskim.
2. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jeden tekst konkursowy, niewykorzystywany w innych konkursach oraz niepublikowany wcześniej, zarówno w druku jak i w Internecie.
3. Opowiadanie musi mieć cechy utworu fantastyczno-naukowego.
4. Praca nie może przekraczać 5 stron komputerowego wydruku A4, napisanego czcionką Times New Roman (12), interlinia 1,5.
5. Opowiadanie biorące udział w Konkursie musi stanowić od początku do końca samodzielny tekst uczestnika. Teksty przekazane na Konkurs nie mogą być kopią, plagiatem lub fragmentem jakichkolwiek innych utworów.

VI. Zasady przesyłania pracy
1. Termin dostarczenia prac drogą mailową do Konstancińskiego Domu Kultury mija 31 sierpnia 2021 roku.
2. Opowiadanie oraz dokumenty zgłoszeniowe (Kartę zgłoszenia, Klauzulę Informacyjną) należy przesłać e-mailem na adres: edukacja@hugonowka.pl , wpisując w temacie wiadomości „Konkurs – opowiadanie fantastyczno-naukowe”. Wymienione dokumenty są załącznikami do niniejszego Regulaminu.
3. Praca musi zostać nadesłana w formacie umożliwiającym jej edycję na potrzeby Organizatora (musi być edytowalna w programie Word – .doc, .docx,).
4. Nadesłane prace nie będą zwracane i stają się własnością Organizatora.

VII. Nagroda w konkursie
1. W Konkursie zostanie nagrodzony autor/autorzy najciekawszego opowiadania wybranego przez Komisję.
2. Nagrody zostaną przyznane w 2 kategoriach wiekowych:
a) młodzież 12-17 lat
b) dorośli (ukończone 18 lat w dniu zakończenia naboru tekstów)
3. W każdej kategorii będą przyznane 3 nagrody rzeczowe (chyba że Komisja zadecyduje inaczej):
a) 1 nagroda — dyplom, czytnik
b) 2 nagroda — dyplom, brulion +pióro, książki Stanisława Lema
c) 3 nagroda – dyplom, zestaw książek Stanisława Lema
4. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania wyróżnień.
5. Organizator zastrzega sobie możliwość nieprzyznania nagrody, jeśli jury nie rekomenduje żadnej ze zgłoszonych prac.

VIII. Prawa autorskie
1. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania prac zgłoszonych do Konkursu, w formie okolicznościowej publikacji nagrodzonych prac, umieszczania ich na stronach internetowych, w mediach, w prasie lokalnej podając dane autora (imię, nazwisko).
2. Organizator nabywa prawa autorskie na następujących obszarach:
a) utrwalanie jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek nośniku), w tym drukiem oraz cyfrowo;
b) zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek nośniku), w tym drukiem oraz cyfrowo;
c) wprowadzanie do obrotu, do pamięci komputera, do sieci komputerowej lub multimedialnej, do baz danych;
d) publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do utworów i przedmiotów praw pokrewnych w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępnianie w Internecie);
e) wykorzystanie do celów promocji, public relations;
f) publiczne wykonanie lub odtwarzanie, wystawianie lub wyświetlanie.
3. Jednocześnie uczestnik zezwala Organizatorowi Konkursu na rozporządzanie i korzystanie z opracowań utworu w zakresie wskazanym powyżej oraz przenosi na Organizatora Konkursu uprawnienia od a do f wskazane w punkcie 2.
4. Autor oświadcza, że jest twórcą pracy i nie narusza w żaden sposób praw osób trzecich.

IX. Postanowienia końcowe
1. Wzięcie udziału w Konkursie oznacza zgodę na warunki określone w Regulaminie i jest jednoznaczne z oświadczeniem, że prace zgłoszone na Konkurs zostały wykonane osobiście, bez naruszenia praw autorskich osób trzecich.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za naruszenie praw autorskich osób trzecich przez uczestników Konkursu.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane opublikowaniem nieprawidłowych danych osobowych bądź innych nieprawidłowych informacji opartych na zgłoszeniach sporządzonych przez Uczestników.
4. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie. O wszelkich zmianach Organizator poinformuje uczestników Konkursu jak najszybciej.
5. Sytuacje nieobjęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator.

Konkurs literacki -Lem- Regulamin

Zał 2. Karta zgłoszenia – młodzież

Zał 1. Karta zgłoszenia – osoba pełnoletnia

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status