Lecą, lecą Aniołowie, mają skrzydła z piór …

Anielski konkurs rozstrzygnięty!!!

Na konkurs zgłoszono 22 anioły.
Nagrody i wyróżnienia jury przyznało w czterech kategoriach:

4-5 lat  wyróżnienia:
Róża Wojdak
Aleksandra Baran

6- 8 lat
1. miejsce – Anna Szyjewska
wyróżnienie – Helena Wojdak

10-11 lat
1. miejsce – Kacper Fornalczyk
wyróżnienie:
Alan Mąkosa
Julia Wrotek

12-13 lat
1. miejsce ex aequo :
Zosia Podsiadło i Zofia Szczepek
wyróżnienie:
Urszula Sarnowska
Laura Mąkosa
Amelia Kwiecińska

Wyróżnienie otrzymała także praca zbiorowa: Amelii, Melanii, Emilii i Zuzanny Muszyńskich.

Zapraszamy wszystkie osoby, które zgłosiły prace na konkurs. Drobne upominki  przygotowaliśmy także dla WAS.

Rozdanie nagród 18 grudnia 2021 r.  podczas Zimowego Koncertu sekcji muzycznych KDK. Koncert rozpocznie się o godz. 18.00 w KDK Hugonówka, ul. Mostowa 15.
Dla uczestników konkursu wejściówki do odbioru w recepcji.

Ze względu na organiczną liczbę miejsc na widowi każdy uczestnik konkursu może wejść na salę z jednym opiekunem.

 

 

Zapraszamy dzieci oraz młodzież do udziału w świątecznym konkursie plastycznym Lecą, lecą Aniołowie, mają skrzydła z piór … Tematem konkursu jest przestrzenna postać anioła, wykonana własnoręcznie dowolną techniką. Liczymy na Waszą pomysłowość. Czekamy na Wasze piękne prace do 16 grudnia. Trzeba je dostarczyć do Hugonówki, gdzie będą zaprezentowane podczas świątecznej wystawy. Dla autorów najlepszych aniołków, wartościowe nagrody. Wierzymy, że nasz konkurs wprawi Was w iście bożonarodzeniowy nastrój. Poniżej szczegółu udziału w konkursie.

REGULAMIN

1.Cele konkursu:

 1. bliższe poznanie i kultywowanie tradycji świątecznych;
 2. budzenie wrażliwości na piękno świąt Bożego Narodzenia,
 3. wspieranie rozwoju talentu plastycznego dzieci, młodzieży;
 4. zachęta do kreatywnego spędzania czasu;
 5. Organizator konkursu:

Konstanciński Dom Kultury, ul. Mostowa 15, 05-510 Konstancin-Jeziorna, tel. 22 484 20 20, 519 134 179, edukacja@hugonowka.pl

2. Temat i założenia organizacyjne:

Tematem konkursowym jest postać anioła świątecznego. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest złożenie w podanym terminie własnoręcznie wykonanej przestrzennej pracy. Postać anioła świątecznego może być wykonana dowolną techniką i przy użyciu różnorodnych materiałów  (glina, sizal, płótno, włóczka, słoma, sznurek, kora, masa solna  itp.). Minimalna wysokość pracy 15 cm.

Konkurs ma charakter indywidualny. Skierowany jest do przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych oraz młodzieży ze szkól ponadpodstawowych z terenu gminy Konstancin-Jeziorna.

Każdy uczestnik może zgłosić jedną pracę konkursową.

Prace powinny być opisane: imię i nazwisko uczestnika Konkursu, wiek,  telefon kontaktowy, adres e-mail. W przypadku niepełnoletniego uczestnika także imię i nazwisko rodzica/opiekuna oraz  telefon kontaktowy/adres e-mail.

Prace należy składać w siedzibie głównej Konstancińskiego Domu Kultury, ul. Mostowa 15 w nieprzekraczalnym terminie do 16 grudnia 2021r.

Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na prezentację pracy konkursowej w siedzibie Organizatora, a także na jej cyfrowe przetworzenie i publikację na stronach internetowych i w mediach społecznościowych Organizatora.

3. Kryteria oceny:                                                                                                                                                 

a) zgodność z wytycznymi Organizatora;

b) walory artystyczne, pomysłowość, oryginalność;

 

4. Rozstrzygnięcie konkursu:

Laureaci zostaną poinformowani o wynikach drogą elektroniczną lub telefonicznie. Lista laureatów zostanie także zamieszczona na stronach i kanałach społecznościowych Organizatora. Wręczenie nagród nastąpi dnia 18.12.2021r. w siedzibie Organizatora.

 

5. Nagrody

Organizator przewiduje nagrody i upominki rzeczowe.

6. Postanowienia końcowe:       

a) Organizator Konkursu nabywa na własność nagrodzone prace, co jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz Organizatora, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych ( Dz. U. z 1994r., Nr 24, poz. 83) oraz do publikacji w wydawnictwach wszelkiego typu, wydawanych przez Organizatora oraz w

Internecie;

b) Organizator zastrzega sobie prawo swobodnego rozporządzania tymi projektami, bez wypłaty

honorariów oraz bez zgody autorów;

c) zgłoszenie prac na Konkurs jest jednoznaczne z akceptacją i przyjęciem warunków Regulaminu;

d) Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie Konkursu;

e) Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyn.

f) kwestie sporne, nieobjęte Regulaminem lub wymagające dodatkowych interpretacji, rozstrzygać będzie Organizator.

 

Obowiązek informacyjny

Zgodnie z artykułem 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) informujemy, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KONSTANCIŃSKI DOM KULTURY (KDK); ul. Mostowa 15; 05-510 Konstancin-Jeziorna.
 • Kontakt z Inspektorem ochrony danych w Konstancińskim Domu Kultury: adres e-mail: iod@hugonowka.pl    lub listownie na adres korespondencyjny: Inspektor Ochrony Danych Konstanciński Dom Kultury ul. Mostowa 15,  05-510 Konstancin-Jeziorna.
 • Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

– realizacji Konkursu, podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO). Zgodę mogą Państwo  w każdej chwili wycofać, jednakże jej brak skutkuje niemożliwością wzięcia udziału w Konkursie;

–  wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora danych osobowych.

 • Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przyjętą przez KDK Polityką Bezpieczeństwa Ochrony Danych Osobowych.
 • Dane osobowe mogą być udostępnione upoważnionym przez Administratora osobom wykonującym czynności w związku z organizacją Konkursu, w tym pracownikom i współpracownikom Administratora.
 • Udostępnione dane osobowe będą przetwarzane tak długo, jak wymaga realizacja celu, dla którego została udzielona zgoda, a następnie zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji.
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięci zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza Pani/Pana prawa.

 

 

 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status