Rodzinna choinka bożonarodzeniowa

Konstanciński Dom Kultury zaprasza rodziny z gminy Konstancin-Jeziorna do wzięcia udziału w świątecznym konkursie na najpiękniejszą choinkę. Wykorzystajcie Waszą kreatywność, użyjcie różnych naturalnych elementów by wspólnie spędzić czas i wykonać nietypową, ale efektowną choinkę. Niech Wasza wyobraźnia rozkwitnie tysiącem pomysłów by świąteczne drzewko było nie tylko piękne, ale też oryginalne!

Zapraszamy całe rodziny!

Choinkę należy wykonać wyłącznie z naturalnych materiałów, a jej wysokość powinna wynosić minimalnie 15 cm a maksymalnie 80 cm. Wykonaną (i podpisaną) pracę oraz oświadczenia należy dostarczyć do recepcji Hugonówki do 14 grudnia 2022 r.

 

Karta zgłoszenia do konkursu CHOINKA

Oświadczenie 1

Oświadczenie 2

 

Konstanciński Dom Kultury

Regulamin Konkursu Plastycznego

„Rodzinna choinka bożonarodzeniowa – rodzinny konkurs plastyczny”

 

Konstanciński Dom Kultury zaprasza rodziny z gminy Konstancin-Jeziorna do wzięcia udziału w świątecznym konkursie na najpiękniejszą choinkę. Wykorzystajcie Waszą kreatywność, użyjcie różnych naturalnych elementów by wspólnie spędzić czas i wykonać nietypową, ale efektowną choinkę. Niech Wasza wyobraźnia rozkwitnie tysiącem pomysłów by świąteczne drzewko było nie tylko piękne, ale też oryginalne!

 

 1. Cele konkursu

1) Wspieranie rozwoju talentu plastycznego dzieci, młodzieży i dorosłych;

2) Zachęta do kreatywnego i wspólnego spędzania czasu.

 

 1. Organizator konkursu

1) Organizatorem konkursu jest Konstanciński Dom Kultury, ul. Mostowa 15, 05-510 Konstancin-Jeziorna zwany dalej „Organizatorem”;

2) Administratorem danych osobowych udostępnianych przez uczestników konkursu jest Organizator.

 

 1. Warunki uczestnictwa w konkursie

1) Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu oraz wykonanie bożonarodzeniowej choinki w formie przestrzennej – zadania konkursowego opisanego w Regulaminie;

2) Do każdej pracy należy dołączyć kartę zgłoszenia wraz z podpisanym oświadczeniem – zgodą pełnoletnich uczestników na przetwarzanie danych  i danych  dziecka/dzieci oraz publikację pracy konkursowej;

3) Składając kartę zgłoszenia pełnoletni uczestnik oświadcza, że:

– zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do konkursu;

– zapoznał się z klauzulą informacyjną dla uczestników konkursu,

– wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu;

– zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu;

– wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie.

 

 1. Założenia organizacyjne

1) Niniejszy regulamin określa warunki konkursu, które uczestnik akceptuje w chwili przystąpienia;

2) Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat konkursu sprawuje Organizator;

3) Zadaniem konkursowym jest wykonanie bożonarodzeniowej choinki w formie przestrzennej, minimalna wysokość pracy to 15 cm a maksymalna 80 cm;

4) W pracy plastycznej  należy wykorzystać tylko naturalne materiały;

5) Do pracy powinna być dołączona informacja z imionami i nazwiskami uczestników konkursu, telefonem kontaktowym i adresem e-mail do osoby pełnoletniej – rodzica/opiekuna prawnego dziecka (dokumenty można pobrać ze strony internetowej Organizatora lub wypełnić bezpośrednio w siedzibie Organizatora)

6) Prace należy dostarczyć do Konstancińskiego Domu Kultury przy ul. Mostowej 15 w Konstancinie-Jeziornie  (Willa „Hugonówka) na recepcję do 14 grudnia 2022 r.

7) Udział w konkursie jest bezpłatny;

8) Uczestnikami konkursu mogą być mieszkańcy (rodziny) z gminy Konstancin-Jeziorna, bez ograniczeń wiekowych;

9) Każda rodzina może zgłosić tylko jedną pracę konkursową;

10) Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu;

11) Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody przez pełnoletnich uczestników na przetwarzanie przez Organizatora ich danych osobowych oraz danych dziecka/dzieci na potrzeby konkursu;

12) Podanie danych osobowych  jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w konkursie;

13) Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na prezentację pracy konkursowej w siedzibie Organizatora oraz na jej cyfrowe przetworzenie i publikację na stronach internetowych i w mediach społecznościowych Organizatora;

 

 1. Kryteria oceny

1) Zgodność z wytycznymi Organizatora;

2) Walory artystyczne, pomysłowość, oryginalność w ujęciu tematu;

3) Wykorzystanie wyłącznie materiałów naturalnych.

 

 1. Rozstrzygnięcie konkursu

Laureaci zostaną poinformowani o wynikach drogą mailową i/ lub telefoniczną. Lista laureatów zostanie także zamieszczona na stronach i kanałach społecznościowych Organizatora. Wręczenie nagród odbędzie się                                  17 grudnia 2022 r. w Konstancińskim Domu Kultury w „Hugonówce” podczas koncertu świątecznego.

 

 1. Nagrody

Organizator przewiduje nagrody i upominki rzeczowe, o przyznaniu nagrody decyduje Organizator.

 

 1. Postanowienia końcowe

1) Regulamin konkursu, wzór karty zgłoszenia i wzory oświadczeń dostępne są dla uczestników na stronie internetowej Organizatora www.hugonowka.pl oraz w jego siedzibach – w Willi Hugonówka (ul. Mostowa 15) i Willi Gryf (ul. Sobieskiego 13) na recepcjach.

2) Decyzja jury konkursu jest ostateczna i nieodwołalna;

3) Wernisaż prac konkursowych będzie fotografowany;

4)  Organizator konkursu nieodpłatnie nabywa na własność nagrodzone prace, co jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz Organizatora, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych ( tj. Dz. U. z 2021 r.,  poz. 1062), w szczególności w zakresie prawa do: utrwalenia dowolną techniką, zwielokrotnienia dowolną techniką w tym drukiem, techniką cyfrową, zapis na nośnikach magnetycznych i optycznych, wprowadzenia do pamięci komputera, publicznego wykonywania i odtwarzania, wystawiania i wyświetlania, rozporządzania prawami autorskimi w tym najmu, dzierżawy, wprowadzania dzieła do własnych baz danych, bądź w postaci oryginalnej, bądź w postaci fragmentów, opracowań (abstraktów), wprowadzenia dzieła w całości lub części do sieci komputerowej w sposób umożliwiający transmisję odbiorczą przez zainteresowanego użytkownika oraz rozpowszechnienia dzieła w Internecie, wprowadzania do obrotu w kraju i zagranicą, najmu, dzierżawy lub wymiany nośników, na których dzieło utrwalono, wykorzystywania dzieła w całości lub we fragmentach do celów promocyjnych i reklamy, w zakresie publicznego wykonania, nadawania, reemitowania oraz odtwarzania, a także udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczególności udostępnianie na stronie internetowej Organizatora, na kontach w mediach społecznościowych Organizatora oraz w serwisie YouTube.

5) Organizator zastrzega sobie prawo swobodnego rozporządzania pracami konkursowymi,

6) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych uczestników konkursu, w tym brak możliwości przekazania nagród z przyczyn leżących po stronie uczestnika;

7) Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w Regulaminie konkursu;

8) Kwestie sporne, nieobjęte regulaminem lub wymagające dodatkowych interpretacji, rozstrzygać będzie ostatecznie Organizator;

9) Organizator nie odsyła prac, które nadeszły na konkurs, można je odebrać osobiście do końca grudnia w godzinach otwarcia KDK, nie dotyczy to nagrodzonych prac;

10)  Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać mailowo lub telefonicznie: edukacja@hugonowka.pl  tel. 519 134 179.

 

Klauzula informacyjna

konkursu  „Rodzinna choinka bożonarodzeniowa – rodzinny konkurs plastyczny”

 

Informacja Administratora w związku z przetwarzaniem danych osobowych – na podstawie art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119) – w dalszej części RODO:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana dziecka / dzieci jest Konstanciński Dom Kultury ul. Mostowa 15 Konstancin – Jeziorna 05-510,
 2. Administrator ustanowił Inspektora Ochrony Danych. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i w celu realizacji Pani/Pana praw: mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Dyrektora KDK inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem:

–       Konstanciński Dom Kultury ul. Mostowa 15 Konstancin – Jeziorna 05-510;

–       e-mail: iod@hugonowka.pl

 1. Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit a RODO – zgody osoby, której dane dotyczą a dane osobowe przetwarzane będą w celu rozliczenia przebiegu konkursu, ogłoszenia zwycięzców i publikacji listy zwycięzców ma stronach internetowych i mediach społecznościowych Organizatora.
 2. Dane Pani/Pana dziecka/dzieci będą przetwarzane na podstawie zgody rodzica/opiekuna prawnego (art. 6 ust.1 lit a RODO) a dane osobowe przetwarzane będą w celu rozliczenia przebiegu konkursu, ogłoszenia zwycięzców i publikacji listy zwycięzców ma stronach internetowych i mediach społecznościowych Organizatora.
 3. Prawo do wniesienia sprzeciwu.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,   na podstawie którego przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w celu określonym w punkcie 3,  z wyłączeniem sytuacji gdy wykażemy, że w stosunku do Pani/Pana danych przysługują nam prawnie uzasadnione podstawy, nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności, w szczególności w ramach naszego prawnie uzasadnionego interesu oraz gdy dane będą niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 1. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
 2. Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Pani/Pana dziecka/dzieci mogą być udostępnione upoważnionym przez Administratora osobom wykonującym czynności w związku z organizacją Konkursu, w tym pracownikom i współpracownikom Administratora.
 3. Dane osobowe uczestników konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia konkursu i wydania nagród uczestnikom.
 4. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie dotyczących Pani/Pan danych osobowych, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 5. Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Pani/Pana dziecka/dzieci nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 rozporządzenia

 

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status