KONKURS „Ghana moimi oczami”
Z okazji wystawy „Koloryt Ghany w malarstwie T. T. Blanksona”
ogłaszamy KONKURS plastyczny,
w którym NAGRODAMI są niezwykłe upominki prosto z Ghany
– torebki, czapeczki, bransoletki!
Zachęcamy dzieci oraz młodzież do zainspirowania się pracami ghańskiego malarza i odnalezienia swoich własnych afrykańskich barw.
REGULAMIN
Konkurs „Ghana moimi oczami” inspirowany malarstwem T. T. Blanksona.
1.Cele konkursu:
a) Zachęcenie do odwiedzenia wystawy w Galerii Hugonówka (wystawa trwa od 22.10 do 26.11, od wtorku do niedzieli w godz. 11.00 – 18.00, wstęp wolny)
b) Pobudzenie wrażliwości na piękno innego kraju,
c) Wspieranie rozwoju talentu plastycznego dzieci, młodzieży;
d) Zachęta do kreatywnego spędzania czasu;
e) Organizator konkursu: Konstanciński Dom Kultury, ul. Mostowa, 15 05-510 Konstancin-Jeziorna
2. Temat i założenia organizacyjne:
Tematem konkursowym jest Ghana, a inspiracją: do prac: malarstwo T. T. Blanksona. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest złożenie w podanym terminie własnoręcznie wykonanej pracy plastycznej, w dowolnej technice malarskiej, w formacie A4. Konkurs ma charakter indywidualny. Skierowany jest do przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych oraz młodzieży ze szkól ponadpodstawowych. Każdy uczestnik może zgłosić jedną pracę konkursową.
Prace powinny być opisane: imię i nazwisko uczestnika Konkursu, wiek, telefon kontaktowy, adres e-mail. W przypadku niepełnoletniego uczestnika także imię i nazwisko rodzica/opiekuna oraz telefon kontaktowy/adres e-mail.
Prace należy składać w siedzibie głównej Konstancińskiego Domu Kultury, ul. Mostowa 15 w nieprzekraczalnym terminie do 26 listopada 2023 r.
Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na prezentację pracy konkursowej w siedzibie Organizatora, a także na jej cyfrowe przetworzenie i publikację na stronach internetowych i w mediach społecznościowych Organizatora.
3.Kryteria oceny:
a) zgodność z wytycznymi Organizatora;
b) walory artystyczne, pomysłowość, oryginalność;
4. Rozstrzygnięcie konkursu:
Laureaci zostaną poinformowani o wynikach drogą elektroniczną lub telefonicznie. Lista laureatów zostanie także zamieszczona na stronach i kanałach społecznościowych Organizatora. Wręczenie nagród nastąpi do dnia 06.12.2023 r. w siedzibie Organizatora.
5. Nagrody:
Organizator przewiduje nagrody i upominki rzeczowe pochodzące z Ghany (torebki, czapki, bransoletki etc.).
6. Postanowienia końcowe:
a) Organizator Konkursu nabywa na własność nagrodzone prace, co jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz Organizatora, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych ( Dz. U. z 1994r., Nr 24, poz. 83) oraz do publikacji w wydawnictwach wszelkiego typu, wydawanych przez Organizatora oraz w Internecie;
b) Organizator zastrzega sobie prawo swobodnego rozporządzania tymi projektami, bez wypłaty honorariów oraz bez zgody autorów;
c) zgłoszenie prac na Konkurs jest jednoznaczne z akceptacją i przyjęciem warunków Regulaminu;
d) Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie Konkursu;
e) Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyn.
f) kwestie sporne, nieobjęte Regulaminem lub wymagające dodatkowych interpretacji, rozstrzygać będzie Organizator.
Obowiązek informacyjny
Zgodnie z artykułem 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) informujemy, że:
• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KONSTANCIŃSKI DOM KULTURY (KDK); ul. Mostowa 15; 05-510 Konstancin-Jeziorna.
• Kontakt z Inspektorem ochrony danych w Konstancińskim Domu Kultury: adres e-mail: iod@hugonowka.pl lub listownie na adres korespondencyjny: Inspektor Ochrony Danych Konstanciński Dom Kultury ul. Mostowa 15, 05-510 Konstancin-Jeziorna.
• Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
– realizacji Konkursu, podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO). Zgodę mogą Państwo w każdej chwili wycofać, jednakże jej brak skutkuje niemożliwością wzięcia udziału w Konkursie;
– wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora danych osobowych.
• Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przyjętą przez KDK Polityką Bezpieczeństwa Ochrony Danych Osobowych.
• Dane osobowe mogą być udostępnione upoważnionym przez Administratora osobom wykonującym czynności w związku z organizacją Konkursu, w tym pracownikom i współpracownikom Administratora.
• Udostępnione dane osobowe będą przetwarzane tak długo, jak wymaga realizacja celu, dla którego została udzielona zgoda, a następnie zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji.
• Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięci zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
• Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza Pani/Pana prawa.
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status